NGÔN NGỮ,  汉语

Phiên Âm Tiếng Trung (Thanh mẫu)

Ký sự học tiếng Trung, với bài mở đầu là về cách phát âm. Ghi lại để nhớ, lâu lâu ôn tập.
Âm tiết trong tiếng Trung được tạo thành bởi thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu.
Bài đầu tiên này sẽ nói về thanh mẫu.

THANH MẪU
21 thanh mẫu trong tiếng Trung, được chia ra như bảng bên dưới.
Ngoài ra, còn 2 thanh mẫu không chính thức là y và w . 2 thanh mẩu này chính là nguyên âm i và u khi nó đừng đầu câu.

THANH MẪUÂMGHI CHÚ
Âm môibnhư “p”
pnhư “p”, có bật hơi
m
Âm môi – răngfnhư “ph”
Âm đầu lưỡi trướcznhư “ts”
cnhư “ts”, có bật hơi
snhư “x”
Âm đầu lưỡi giữadnhư “t”
tnhư “th”
n
l
Âm đầu lưỡi sauzhnhư “tr”
chnhư “tr”, có bật hơi
shnhư “sh”
r
Âm mặt lưỡijnhư “ch”
qnhư “ch_, có bật hơi
xnhư “x”
Âm cuống lưỡignhư “c”
knhư “kh”, có bật hơi
hnhư “h” hoặc “kh”

SHINY THREADS