• NGÔN NGỮ,  汉语

    Phiên Âm Tiếng Trung (Vận mẫu)

    Có 35 vận mẫu trong tiếng Trung, được chia thành 3 loại sau: 6 Vận mẫu đơn 13 Vận mẫu kép 16 Vận mẫu âm mũi a o e i u ü ai ou (âu) ei ia ua üe (uê) ao ong (ung) en (ân) ie (ê) uo ün (uyn) an eng (âng) iao uai üan (uy+an) ang er iu (i+âu) ui (uây) in uan ian uang iang un (uân) iong (i+ung) ueng (uâng) ing *Lưu ý – Quy tắc viết phiên âm:1/ “i” khi độc lập tạo thành âm tiết viết thành “yi”, khi ở vị trí mở đầu một âm tiết viết thành “y”. Ví dụ: i – yi ,…

SHINY THREADS