• NGÔN NGỮ,  汉语

    THANH ĐIỆU

    Tiếng Trung có 4 thanh điệu: “ ˉ ” “ ˊ ” “ ˇ ” “ ˋ ”Thanh 1  “ ˉ ” : Đọc ngang, tông cao, kéo dài. Gần như đọc các từ không dấu trong tiếng Việt. VD: /bā/Thanh 2  “ ˊ ”: Đọc giống thanh hỏi trong tiếng Việt, đọc từ trung bình lên cao. VD: /bá/Thanh 3  “ ˇ ”: Đọc gần giống thanh huyền và thanh nặng nhưng kéo dài. Đọc từ thấp và xuống thấp nhất rồi lên cao vừa. VD: /bǎ/Thanh 4  “ ˋ ”: Đọc ngang và đọc nhanhNgoài ra trong tiếng Trung còn có Khinh thanh, không biểu thị bằng thanh điệu (không dùng dấu, hay chính xác hơn là không có dấu). Thanh này đọc nhẹ và ngắn. Khinh thanh thường…

SHINY THREADS